Informatie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van:

Novi Clean Nederland | Tuinstraat 26 | 5121 EJ Rijen
Tel: 0161-233 676 | E.: nederland@noviclean.nl
KvK-nummer: 24411182 | BTW-identificatienummer: NL002114219B10


Versie geldig vanaf 1 oktober 2012

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Novi Clean Nederland. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Novi Clean Nederland. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Novi Clean Nederland behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Novi Clean Nederland erkend.

1.4 Novi Clean Nederland garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Novi Clean Nederland bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Novi Clean Nederland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Novi Clean Nederland geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21 % BTW.

4. Betaling

4.1 De door de afnemer verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Als de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is dan rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.

4.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.4 Als de afnemer in gebreke blijft in de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichting, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) voor rekening van de afnemer.

De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen ook op afnemer verhaald worden. De afnemer is over de incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Novi Clean Nederland heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Novi Clean Nederland. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Novi Clean Nederland er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Novi Clean Nederland, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Novi Clean Nederland. Novi Clean Nederland houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6.2 Novi Clean Nederland respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Novi Clean Nederland maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie en conformiteit

7.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

7.2 Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Novi Clean Nederland) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Novi Clean Nederland. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Novi Clean Nederland schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Novi Clean Nederland gegrond worden bevonden, zal Novi Clean Nederland naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Novi Clean Nederland en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Novi Clean Nederland) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Novi Clean Nederland gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Novi Clean Nederland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Novi Clean Nederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Novi Clean Nederland in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Novi Clean Nederland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Novi Clean Nederland zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Novi Clean Nederland slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Novi Clean Nederland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Novi Clean Nederland kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Novi Clean Nederland en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Novi Clean Nederland op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Novi Clean Nederland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de in ternetsite van Novi Clean Nederland gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht

11.1 Novi Clean Nederland is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Novi Clean Nederland alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Novi Clean Nederland behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Novi Clean Nederland gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Novi Clean Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Novi Clean Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen in de productinformatie en/of op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Novi Clean Nederland aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Novi Clean Nederland zolang de afnemer de vorderingen van Novi Clean Nederland uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Novi Clean Nederland wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Novi Clean Nederland of een door Novi Clean Nederland aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Novi Clean Nederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

0
    0
    Mjin winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegShop nu
      Calculate Shipping